Paieška Apie tekstyną Kaip naudotis Kaip cituoti Publikacijos Kontaktai

Kaip cituoti

Ačiū, kad naudojatės Sakytinės lietuvių kalbos tekstynu. Šį tyrimo šaltinį pranešimuose ir publikacijose pristatykite taip:

Tyrimo šaltinis – morfologiškai anotuotas Vytauto Didžiojo universitete kaupiamas Sakytinės lietuvių kalbos tekstynas (sakytinistekstynas.vdu.lt). Tekstyno kūrimą rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (2006–2008 m.), Lietuvos mokslo taryba pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą (LIT-9-11) ir pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą (LIP-085/2016).

Tekste tekstyno pavadinimą galite trumpinti taip: SLKT